หน้าหลัก รพ.รร.จปร.   |  ประวัติ รพ.รร.จปร.   |  ภารกิจ - วิสัยทัศน์   |  ผังการจัด   |  ผู้บังคับบัญชา   |  อดีตผู้บังคับบัญชา   |  ภาพกิจกรรม   |  ทีตั้ง - แผนที่   |  ติดต่อ - สอบถาม
โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจอมเกล้า ...............................
 
 

แผนผังภายใน รร.จปร. | แผนผังการเดินทาง | แผนที่ ททท. | แผนที่จาก Google

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เลขที่ 99/6001 ถนนสุวรรณศร
ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 037-393010-4 ต่อ 62545

 

 

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99/6001 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 037-393010 - 4 ต่อ 62545