หน้าหลัก รพ.รร.จปร.   |  ประวัติ รพ.รร.จปร.   |  ภารกิจ - วิสัยทัศน์   |  ผังการจัด   |  ผู้บังคับบัญชา   |  อดีตผู้บังคับบัญชา   |  ภาพกิจกรรม   |  ทีตั้ง - แผนที่   |  ติดต่อ - สอบถาม

 

 

 
 


 
               
               
 
 
         

ยศ,ชื่อ,สกุล พันเอก วิเชียร วิริยะธรรมกุล
วัน,เดือน,ปีเกิด 2 พฤษภาคม 2511
ที่อยู่ปัจจุบัน 99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี
    อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
     

 
การศึกษาก่อนรับราชการ

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พ.ศ. 2526
โรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. 2530
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า พ.ศ. 2535

         
การศึกษาเมื่อเข้ารับราชการแล้ว

หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าแพทย์ พ.ศ. 2546
หลักสูตรหลักประจำ วทบ. พ.ศ. 2561
     
     

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2564
  พ.ศ.
  พ.ศ.
  พ.ศ.

ราชการพิเศษ
 
 
 
 
 
   


     
 
 
 
 

 

 

 

 

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99/6001 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 037-393010 - 4 ต่อ 62545