หน้าหลัก รพ.รร.จปร.   |  ประวัติ รพ.รร.จปร.   |  ภารกิจ - วิสัยทัศน์   |  ผังการจัด   |  ผู้บังคับบัญชา   |  อดีตผู้บังคับบัญชา   |  ภาพกิจกรรม   |  ทีตั้ง - แผนที่   |  ติดต่อ - สอบถาม

 

 

 
 


 
               
               
 
 
         

ยศ,ชื่อ,สกุล พันเอก ณรงค์ ภักดีศุภผล
วัน,เดือน,ปีเกิด 24 กรกฎาคม 2510
ที่อยู่ปัจจุบัน 99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี
    อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
     

 
การศึกษาก่อนรับราชการ

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี พ.ศ. 2523
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พ.ศ. 2525
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า พ.ศ. 2528

         
การศึกษาเมื่อเข้ารับราชการแล้ว

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป รพ.พระมงกุฏเกล้า วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ทั่วไป พ.ศ. 2537
หลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2542
หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าแพทย์ พ.ศ. 2547
วิทยาลัยกองทัพบก พ.ศ. 2559
     
     

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2560
  พ.ศ.
  พ.ศ.
  พ.ศ.
  พ.ศ.

ราชการพิเศษ
 
 
 
 
 
   


     
 
 
 
 

 

 

 

 

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99/6001 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 037-393010 - 4 ต่อ 62545