คำลงนามถวายพระพร

คำถวายพระพรลำดับที่ ๑

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า

พันเอกณรงค์ ภักดีศุภผล   
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า


คำถวายพระพรลำดับที่ ๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า

พันเอกอนุพงษ์ รอดสาย   
รอง ผอ.รพ.รร.จปร.


คำถวายพระพรลำดับที่ ๓

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า

พันเอกอุดมพงศ์ อติเวทิน   
ผช.ผอ.รพ.รร.จปร.


คำถวายพระพรลำดับที่ ๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า

พันเอกหญิงพรพิมล เปานิล   
ประจำ รร.จปร.


คำถวายพระพรลำดับที่ ๕

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า

นางสาวรัตนาภรณ์ ไทยเดชา   
พนักงานคอมพิวเตอร์ชั้น๓


คำถวายพระพร ๗ รายการ

คำถวายพระพร