กิจกรรม รพ.รร.จปร. ประจำสัปดาห์ แสดงผลตามลำดับ 15 รายการล่าสุด

ลำดับ
รายการ
วัน/เดือน/ปี
1
โครงการ "ราชทัณฑ์ ปันสุข เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ณ เรือนจำจังหวัดนครนายก
24/08/2563
2
สนับสนุนคัดกรอง covid-19 และโรคทางเดินหายใจ ในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก
27/06/2563
3
พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก
26/05/2563
4
พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก
25/05/2563
5
จัดอบรมให้ความรู้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เรื่องโรคไข้เลือดออก
20/05/2563
6
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันโควิด 19
20/05/2563
7
วันสถาปนาโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 33 ปี
05/03/2563
8
ออกหน่วยแพทย์ตรวจคัดกรองและดูแลรักษา กำลังพลที่สนับสนุนการดับไฟป่า
28/02/2563
9
ออกหน่วยแพทย์ตรวจคัดกรองและดูแลรักษา เจ้าหน้าที่และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่า
27/02/2563
10
โครงการ "ราชทัณฑ์ ปันสุข เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ณ เรือนจำจังหวัดนครนายก
26/02/2563
11
ออกหน่วยแพทย์ตรวจคัดกรองและดูแลรักษาประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่า
26/02/2563
12
รณรงค์สร้างความเข้าใจไวรัสโคโรน่า ณ โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์
27/02/2563
13
รณรงค์สร้างความเข้าใจไวรัสโคโรน่า ณ โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม
17/02/2563
14
รณรงค์สร้างความเข้าใจไวรัสโคโรน่า
24/02/2563
15
รณรงค์สร้างความเข้าใจไวรัสโคโรน่า
21/02/2563
จำนวนข้อมูลทังหมด 73 รายการ แสดงรายการจำนวน 5 หน้า   หน้าละ 15  รายการ  ท่านกำลังอยู่หน้าที่  3 
คลิ๊กที่หมายเลขหน้าเพื่อไปยังหน้าที่ท่านต้องการ
| 1 |2 |3 |4 |5 |

 
 

 

 

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99/6001 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26001