ภาพกิจกรรม วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 
ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

 
       “ ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ “ วันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๖ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๑๓๐ พ.อ.วิเชียร วิริยะธรรมกุล ผอ.รพ.รร.จปร. ทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ รพ.รร.จปร. ร่วมโครงการ “ ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ “ ณ เรือนจำจังหวัดนครนายก มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น ๓๑ ราย แยกเป็น ถอนฟัน ๒๘ ราย ตรวจฟัน ๓ ราย ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 


หน้าหลักกิจกรรมประชาสัมพันธ์

(..มีผู้เข้าชมภาพกิจกรรมแล้ว 187 ครั้ง..)

 
 

 

 

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99/6001 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26001