หน้าหลัก รพ.รร.จปร.   |  ประวัติ รพ.รร.จปร.   |  ภารกิจ - วิสัยทัศน์   |  ผังการจัด   |  ผู้บังคับบัญชา   |  อดีตผู้บังคับบัญชา   |  ภาพกิจกรรม   |  ทีตั้ง - แผนที่   |  ติดต่อ - สอบถาม

พันเอกวิเชียร วิริยะธรรมกุล
ผอ.รพ.รร.จปร.
  หน้าหลัก รร.จปร.
  รพ.รร.จปร.
กองอำนวยการ
กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก
กองอายุรกรรม
กองศัลยกรรม
กองทันตกรรม
แผนกพยาบาล
แผนกเภสัชกรรม
แผนกรังสีวิทยา
แผนกพยาธิวิทยา
แผนกส่งกำลังและบริการ
แผนกเวชกรรมป้องกัน
มว.พล.สร.รพ.รร.จปร.
  รพ.รร.จปร.

Line@ โรงพยาบาล

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เชิญชวนรณรงค์ "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" เพื่อป้องกัน COVID 19แบบสอบถามความพึงพอใจของระบบบริการ

รพ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า


สแกนคิวอาร์โค้ด ( QR CODE )นี้นะคะ
       ขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถามแนะนำบริการ

  บริการทางการแพทย์
ศูนย์ไตเทียม รพ.รร.จปร.
คลีนิคฝังเข็ม รพ.รร.จปร.
 
  บริการข้อ มูลสาธารณะ
ตารางแพทย์ตรวจโรค
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รพ.รร.จปร.
ศูนย์บริาการข้อมูลข่าวสาร
      และประชาสัมพันธ์ พบ.
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบฐานข้อมูลสุขภาพ
      ของกำลังพลและครอบครัว
  Intranet รพ.รร.จปร.
ระบบบริหารจัดการ
      ความเสี่ยง รพ.รร.จปร.
ระบบแจกจ่ายเอกสารภายใน
      รพ.รร.จปร.
รายงานสภาพอากาศ
      สำหรับการฝึก
 
  รายงานสภาพอากาศ
สำหรับการฝึก

คำแนะนำ
การป้องกันและเฝ้าระวัง
การปฐมพยาบาล
และการรักษาพยาบาล
การบาดเจ็บจากความร้อน
สถานีวิทยุ รร.จปร.
FM 89.75 MHz.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็ปไซท์

 

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99/6001 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 037-393010 - 4 ต่อ 62545